Privaatsusseaded

Privaatsusteade

Kalev SPA, OÜ Kalevi Veekeskus(edaspidi “meie”) hindab kõrgelt iga oma kliendi (edaspidi „Teie“) privaatsust. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid andmeid me Teie kohta kogume, miks me seda teeme, mida me Teie andmetega teeme ning nende salastatuse.

Kes me oleme?

Isikuandmete töötleja on Kalev SPA, OÜ Kalevi Veekeskus, Harjumaa, Tallinn, Aia tn 18, 10111. Reg. nr. 11053554

Kalev Spa pakub lõõgastavat ja aktiivset puhkust läbi erinevate heaoluteenuste Tallinna südames, avaras ja kaasaegses spaahotellis, veekeskuses ja spordiklubis .

Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

Kui Teil tekib privaatsusteates toodud info osas küsimusi, soovite neid muuta või taotleda nende töötlemise lõpetamist siis võtke meiega ühendust:

Hotell +3726493300 kalevspa@kalevspa.ee

Veekeskus ja spordiklubi +3726493370 waterpark@kalevspa.ee

Vastame Teie kirjadele kahe tööpäeva jooksul.

 

Mis andmeid me Teie kohta kogume ja kellelt me neid saame?

Me kogume Teie kohta järgmisi andmeid:

Üldjuhul saame andmed otse Teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu, telefoni teel, e-maili teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles.

Meile edastavad Teie andmeid lepingujärgsed koostööpartnerid/äriühingud, online kanalite partnerid.

Samuti edastavad Teie andmeid meile reisiettevõtjad, broneerimisettevõtjad ning muud majutusteenuse vahendamisega tegelevad isikud, kellelt olete majutuse ja/või muud teenused meie juures tellinud. Juhul, kui me ei ole andmeid saanud otse Teilt esitame privaatsusteate Teile esimesel võimalusel peale andmete saamist.

Miks meil Teie andmeid vaja on? Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?

Kasutame Teie andmeid Teie poolt tellitud või ostetavate teenuste osutamiseks, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustuste täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks:

Kui Te meile isiklikke andmeid ei esita, siis ei ole meil võimalik Teile etteostetud, broneeritud või periooditeenuseid osutada. Samuti ei ole meil sellisel juhul võimalik pakkuda kliendistaatusest tulenevaid soodustusi.

Külastajakaardiandmete mitte esitamisel ei ole meil võimalik Teile majutusteenust osutada.

Millisel õiguslikul alusel me Teie andmeid töötleme?

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

Kellega me Teie andmeid jagame?

Me ei jaga Teie poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

Juhul kui jagame Teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame Teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

Me ei saada Teie isikuandmeid välisriiki. Samuti ei säilita ega saada Teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

Näiteks, külastajakaardi andmeid säilitame turismiseaduse nõuete kohaselt 2 aastat alates kaardi täitmisest. Krediitkaardiandmeid säilitame ainult niikaua kuni meievahelise majutusteenuse lepingu nõuetekohase täitmiseni, see arhiveeritakse.

Kui olete meile andud nõusoleku otseturustusmaterjalide edastamiseks, siis säilitame Teie kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

Millised on Teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

  1. Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.
  2. Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
  3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me Teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, Te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).
  4. Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).
  5. Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on Teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui Teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.
  6. Andmete ülekandmise õigus – Teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme Teie nõusoleku alusel või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
  7. Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

Me teeme oma parima, et adresseerida Teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui Te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on Teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.